Regulamin

Regulamin Serwisu CARtoteka.pl (zwany dalej „Regulaminem”)


Postanowienia ogólne

1. Serwis CARtoteka.pl (zwany dalej „Serwisem”) przeznaczony jest do prezentowania informacji oraz materiałów o warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, stacjach benzynowych i innych tym podobnych firmach (zwanych dalej „Warsztatami”) jak również do wyrażania opinii i komentarzy anonimowych osób.


2. Serwis umożliwia wszystkim zainteresowanym, tj. użytkownikom Serwisu:
a) czytanie materiałów zamieszczonych w Serwisie,
b) przeglądanie i wyszukiwanie warsztatów w oparciu o m.in. następujące kryteria: lokalizacja, typ warsztatu, rodzaj oferowanych usług, marka naprawianych samochodów,


3. Zakazane jest komercyjne wykorzystywanie, bez zgody Redakcji, informacji, materiałów, opinii i komentarzy zamieszczonych w Serwisie. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Serwisu na jego stronach przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem prawa Warsztatów do zamieszczania informacji i wpisów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


4. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie polegającej na podaniu adresu e-mail oraz hasła użytkownik może:
a) dokonać oceny wybranego Warsztatu również poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu i przyznanie oceny w skali 1-5 wyrażonej gwiazdkami,
b) zaproponować zamieszczenie w Serwisie informacji w wersji podstawowej o Warsztacie, o którym informacje nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie,
c) prowadzić książkę serwisową pojazdu, umożliwiającą zapisywanie napraw dokonywanych w samochodzie użytkownika.


5. Bez dokonywania rejestracji w Serwisie użytkownik może:
a) dokonać oceny wybranego Warsztatu również poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu i przyznanie oceny w skali 1-5 wyrażonej gwiazdkami,
b) zaproponować zamieszczenie w Serwisie informacji w wersji podstawowej o Warsztacie, o którym informacje nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie.


6. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. wiadomości wysyłając stosowny komunikat na adres pomoc@cartoteka.pl.


7. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej.


8. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestacji w serwisie. Żądanie usunięcia konta należy zgłaszać na adres pomoc@cartoteka.pl. Konto zostanie usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania żądania. Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii przez niego napisanych i nie oznacza automatycznego usunięcia tychże.


9. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu za które Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.


10. Każdy użytkownik Serwisu automatycznie przy rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian. W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. Każdy użytkownik dodający opinię lub dane Warsztatu bez rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian.


11. Zabrania się posługiwania się w treści informacji, materiałów, komentarzy, ocen etc. umieszczanych w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz umieszczania linków do innych stron.


12. Żadnemu użytkownikowi Serwisu nie przysługuje uprawnienie do:
a) wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Warsztaty lub Redakcję,
b) dokonywania wpisów Warsztatów w katalogach już istniejących,
c) zamieszczania opinii, do których nie posiada praw autorskich.


Zamieszczenie podstawowych informacji o Warsztacie

13. Zamieszczenie w Serwisie podstawowych informacji o Warsztacie jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno właściciel Warsztatu jak i każda inna osoba. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę Warsztatu,
b) dane kontaktowe (adres, telefon, emtail do Warsztatu),
c) rodzaje usług,
d) możliwość płatności kartą debetową/kredytową,
e) modele naprawianych samochodów.


Postanowienia końcowe

14. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Warsztat, jak i zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o Warsztatach.


15. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,
b) dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych,
c) usunięcia konta Warsztatu, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
d) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
e) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku w razie naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu,
d) zmiany lub korekty wpisów Warsztatów w katalogach,
e) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,
f) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,
g) niepublikowania opinii zawierających zarzuty dotyczące nieuczciwości przez Warsztaty.


16. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.


17. W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.


18. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://cartoteka.pl/regulamin. Iris.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.


19. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.


20. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: pomoc@cartoteka.pl.


21. Serwis CARtoteka.pl udostępniany jest przez firmę "Iris.pl" sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Aleje 11 Listopada 91/6 (dalej „Iris.pl”).


22. Funkcję Redakcji Serwisu pełni Iris.pl lub jego następca prawny.